Uitschrijven

Als u besluit om uw lidmaatschap te beëindigen (vóór 1 dec.), dan meldt u dat allereerst bij het bestuurslid dat de uitgifte van tuinen regelt  met een berichtje aan diens e-mailadres. Daarna resteren er voor u behalve de administratieve afwikkeling nog twee taken: uw tuin “zwart”(schoon) opleveren, en de overdracht van opstallen. Daarover hieronder meer.

“Zwart opleveren”
De tuin moet bij beëindiging van uw lidmaatschap of als u van tuin verandert schoon (“zwart”) worden opgeleverd, uiterlijk op de datum van beëindiging van uw lidmaatschap.  Ook moeten het talud (slootkant) en de beschoeiing in redelijke staat worden achtergelaten. Zo niet, dan zal het bestuur de nodige werkzaamheden op uw kosten laten uitvoeren.
Bij aanvaarding van uw tuin heeft u een waarborgsom ad € 100,- en sleutelgeld ad € 10,- betaald. Mocht de tuin niet schoon (kunnen) worden opgeleverd dan ontvangt u de waarborgsom niet retour. Het sleutelgeld krijgt u terug als u de sleutels inlevert.

De overdracht van opstallen (kas, huisje, bergruimte)
Als u uw tuin teruggeeft kunt u met de daarop aanwezige opstal twee dingen doen: afbreken en meenemen, of verkopen aan uw ‘opvolger’ op de tuin.
De verkoopprocedure is kort samengevat als volgt. De verkoop vindt plaats via het bestuur. Een commissie uit de leden maakt een prijstaxatie, dus niet u zelf; als u en uw opvolger het eens zijn over de overnameprijs betaalt uw opvolger de koopsom aan de VTV. Die maakt ten slotte het bedrag aan u over na verrekening van uw eventuele schulden aan de VTV Voorschoten.
U kunt beroep aantekenen bij het bestuur als u geen genoegen neemt met de getaxeerde prijs. Het bestuur doet, zo nodig na het horen van een of meer deskundigen of de adviescommissie, schriftelijk uitspraak.
Het is mogelijk dat de tuin waarvan u afstand doet voor geen van de kandidaten aanvaardbaar is door de getaxeerde waarde van de opstallen (of ook door de conditie van de tuin).  Als in dat geval ook bij nader overleg geen overeenstemming volgt moet u deze opstallen, na betaling van uw eventuele schulden aan de VTV, verwijderen. Het bestuur stelt de termijn daarvoor in overleg met u vast. Ook andere eigendommen die zich op de tuin bevinden, moet u – voor zover het nieuwe lid ze niet heeft overgenomen – binnen de overeengekomen termijn verwijderen.

Wat te doen met overbodig geworden gereedschap? 
U kunt aan de winkelbeheerders te kennen geven dat u gereedschap van de hand wil doen. Men kan u verwijzen naar mogelijke geïnteresseerden. De vereniging speelt hierbij geen rol.