Uitschrijven

Als u besluit om uw lidmaatschap te beëindigen, dan resteren er voor u behalve de administratieve afwikkeling nog twee niet onbelangrijke taken.

“Zwart opleveren”
De tuin moet bij beëindiging van uw lidmaatschap of als u van tuin verandert schoon (“zwart”) worden opgeleverd, uiterlijk op de datum van beëindiging van uw lidmaatschap.  Ook moeten het talud (slootkant) en de beschoeiing in redelijke staat worden achtergelaten. Zo niet, dan zal het bestuur de nodige werkzaamheden op uw kosten laten uitvoeren.
Bij aanvaarding van uw tuin heeft u een waarborgsom ad € 100,- en sleutelgeld ad € 10,- betaald; beide bedragen krijgt u retour.  Mocht de tuin echter niet schoon (kunnen) worden opgeleverd dan vervalt de waarborgsom. Het sleutelgeld krijgt u terug als u de sleutels inlevert.

De overdracht van opstallen (kas, huisje, bergruimte)
Als u uw tuin teruggeeft kunt u met de daarop aanwezige opstal twee dingen doen: afbreken en meenemen of verkopen aan uw ‘opvolger’ op de tuin.
De verkoopprocedure is kort samengevat als volgt. De verkoop vindt plaats via het bestuur. Een commissie uit de leden maakt een prijstaxatie en na het bereiken van een overeenkomst met u wordt de koopsom betaald aan de VTV. Die maakt ten slotte het bedrag aan u over na verrekening van uw eventuele schulden aan de VTVoorschoten
U kunt beroep aantekenen bij het bestuur als u geen genoegen neemt met de getaxeerde prijs. Het bestuur doet, zo nodig na het horen van een of meer deskundigen of de adviescommissie, schriftelijk uitspraak.
Het is mogelijk dat de tuin waarvan u afstand doet voor geen van de kandidaten aanvaardbaar is door de getaxeerde waarde van de opstallen (of ook door de conditie van de tuin).  Als in dat geval ook bij nader overleg geen overeenstemming volgt moet u deze opstallen, na betaling van uw eventuele schulden aan de VTV, verwijderen. Het bestuur stelt de termijn daarvoor in overleg met u vast. Ook andere eigendommen die zich op de tuin bevinden, moet u – voor zover het nieuwe lid ze niet heeft overgenomen – binnen de overeengekomen termijn verwijderen.

Wat te doen met overbodig geworden gereedschap? 
U kunt aan de winkelbeheerders te kennen geven dat u gereedschap van de hand wil doen. Men kan u verwijzen naar mogelijke geïnteresseerden. De vereniging speelt hierbij geen rol.