Ledeninformatie

In de pagina’s van dit menu vindt u informatie voor VTV-leden over:

Tuinkeuringen

De tuinkeuringscommissie  keurt in nauwe samenwerking met de bouwcommissie in ieder geval tweemaal per jaar alle tuinen en de daarop aanwezige opstallen. Bij hun beoordeling van de staat van onderhoud is onder meer het volgende van belang: voldoet de opstal aan de eisen, hoe is de staat van onderhoud van afscheidingen en paden, wat is de hoogte van de bomen?
De commissie maakt hiervan een rapport op ten behoeve van het bestuur. Als er opmerkingen zijn over bijvoorbeeld de staat van onderhoud, ontvangt het betreffende lid hierover bericht.

Herkeuringen vinden na 1 maand plaats. In die maand brengen leden hun tuin en opstallen in orde.
Als bij de herkeuring blijkt, dat de aanbevelingen niet zijn uitgevoerd, meldt de commissie dit aan het bestuur, waarna het bestuur voor verdere behandeling en handhaving zal zorgen, conform de Statuten en Reglementen van de vereniging.