Vragen

Hieronder vindt u het antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Waar kan ik materialen opslaan?
U kunt materialen opslaan op uw eigen tuin. Boven de sloot, dan wel op een strook van 0,50 m. vanaf de insteek van de sloot, mogen geen materialen worden opgeslagen.

Mogen bomen en struiken worden geplant?
Bomen zijn toegestaan op de eigen tuin als ze geen hinder voor anderen opleveren. Ze  mogen niet hoger zijn dan 3 meter.

 Waar  mag ik een afscheiding plaatsen?
Bomen, heggen, struiken bedoeld als afscheiding en andersoortige afscheidingen staan tenminste 0,50 m. uit de verharde paden, en 0,50 m. uit de insteek van de slootkant.

Hoe hoog mogen afscheidingen zijn?
Afscheidingen (inclusief heggen en struiken) mogen niet hoger zijn dan 0,80 m., heggen bovendien niet breder dan 0,50 m.

Is aardappelen telen toegestaan?
Natuurlijk, mits u wisselteelt toepast. Dat geldt voor aardappelen en tomaten.

Mag ik chemische middelen gebruiken?
 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- of bestrijdingsmiddelen is niet meer toegestaan wegens hun negatieve effecten op de bodemkwaliteit. Het gebruik van kunstmatige voedingsstoffen (kali-, fosfaat- en  ammoniakproducten e.d.) wordt om dezelfde reden afgeraden.
Preventieve maatregelen hebben de voorkeur zoals organische mest in plaats van kunstmest, gekeurd zaai- en pootgoed, wisselteelt en combinatieteelt, insectengaas.

Waar mag ik een compostbak plaatsen?
U
dient compostbakken of -hopen minstens 5 meter vanaf de insteek van de sloot te plaatsen zodat er geen verontreinigd water naar het oppervlaktewater kan stromen.

Waar laat ik mijn groenafval?
U moet niet composteerbaar groenafval afkomstig van de tuin zelf afvoeren. U mag te hakselen hout uitsluitend aanleveren op de manier, plaats en dag die het bestuur heeft aangewezen (twee maal per jaar, zie de agenda op deze site).

Mag ik afval verbranden?
Nee, open vuur vormt een risico. U mag daarom geen afval verbanden en geen open vuur maken.

Is muziek  bij het werk toegestaan?
Bezorg een ander geen (geluids-)overlast. Deze arbeidsvitaminen dus graag via “oortjes”.

Ik zou wel wat willen bijverdienen. Is handel toegestaan?
Nee, u mag op het verenigingscomplex geen handel of nijverheid bedrijven.

Welke regels zijn er voor het bouwen van opstal op mijn tuin?

De regels voor het bouwen van een opstal op uw tuin, zoals een platte bak, een compostbak, een tuinhuisje en/of een kas, staan beschreven in het huishoudelijk reglement. We vatten ze hieronder samen. Eerst de voorwaarden voor de hogere opstal, vervolgens die voor de lagere bouwsels.

Regels voor een tuinhuisje, kas en overige bouwsels hoger dan 1,5 meter

In het huishoudelijk reglement worden in de artikelen 20 t/m 28 en artikel 34 de voorwaarden uitgebreid beschreven. In het kort:
– als de tuin kleiner is dan 90 m2 is bebouwing niet toegestaan;
– maximaal 10% van het tuinoppervlak mag worden bebouwd, op een aangewezen bouwstrook;  
– voor het bouwen van een kas, huisje en/of bouwsel hoger dan 1,5 meter is een bouwvergunning noodzakelijk. Deze vraagt u aan bij de bouwcommissie :

  • digitaal via bouwcommissie@vtvoorschoten, of
  • op papier via de brievenbus van Het Praethuys.

Aan de aanvraag voegt u een aantal documenten toe:

  • constructie/maatvoeringstekening
  • indelingstekening van de tuin met maatvoering
  • opgave van materialen
  • funderings- en afwerkingswijze
  • prijsopgave.

De bouwcommissie geeft binnen 21 dagen antwoord op de bouwaanvraag.

Regels voor overige opstallen

Voor platte bakken en compostbakken lager dan 1,5 meter gelden ook enige beperkingen, maar hoeft geen bouwaanvraag te worden gedaan. De voorwaarden hiervoor vindt u in het huishoudelijk reglement onder artikel 36.


Meer informatie aangaande rechten en plichten van leden, maar ook over bijvoorbeeld bestuursaangelegenheden, vindt u in het Reglement.