Werkbeurten

Algemeen.
Alle leden verrichten maximaal zes uur per jaar (drie maal twee uur) onderhoudswerkzaamheden  aan ons complex en de schooltuinen. De werkzaamheden bestaan uit het onkruidvrij houden van paden, patio, borders, parkeerterrein etc.; knippen van hagen; snoeiwerk; afvoeren van bermmaaisel; legen van compostvaten op de seniortuinen; verzorgen van plantenbakken; reinigen van goten enzovoort. Bij slecht weer verrichten we onderhoud aan het interieur van Het Praethuys, ons verenigingsgebouw.

U vindt in het rooster 2021 achter uw tuinnummer de data van uw 3 werkbeurten in 2021. Let op: wijzigingen t.g.v. individuele afspraken zullen hierin niet worden verwerkt. De werktijden zijn zaterdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. 

! ! De werkbeurten verlopen i.v.m. corona niet volgens het jaarrooster.
U ontvangt een e-mail waarin is aangegeven in welke week (op een tijdstip naar eigen keuze) en waar u een bepaalde klus uitvoert. U gebruikt daarbij zoveel mogelijk eigen gereedschap. Kijk dus geregeld in uw mailbox. In het bericht vindt u alles wat u moet weten om de klus uit te voeren. Na voltooiing daarvan meldt u dat aan de verzender van de e-mail.

Aan- en afmelden op de dag van de werkbeurt.
Wij vragen alle medewerkers zich om 9.00 uur in het Praethuis te melden bij de coördinator, die de taken verdeelt en de presentielijst aftekent. Dat doet hij/zij ook weer als u zich om 11.30 uur afmeldt.
Mocht de u opgedragen klus te zwaar zijn wegens bepaalde fysieke beperkingen, dan zal de coördinator desgevraagd voor u geschikter werk zoeken.

Bent u verhinderd?
Kunt u op de dag dat u staat vermeld beslist niet, probeer dan te ruilen of voor een vervanger te zorgen. Lukt dat niet, neem dan tijdig, minstens  drie dagen tevoren,  contact op met de coördinator werkbeurten via werkbeurt@vtvoorschoten.nl. Vermeld daarin uw naam en tuinummer, de datum van uw werkbeurt en de reden van verhindering. Bij tijdige melding vindt de coördinator vrijwel altijd een oplossing. Als u zich slechts een of twee dagen van tevoren afmeldt, wordt dat beschouwd als afwezigheid (zie hieronder), tenzij er sprake is van onvoorziene dringende omstandigheden. Bedenk hierbij: veel handen maken licht werk, met uw afwezigheid benadeelt u medetuinders.

Was u afwezig zonder (tijdige) melding van verhindering?
Bij afwezigheid zonder tijdig bericht, of bij voortijdig vertrek tijdens de werkbeurt, wordt u €25,- in rekening gebracht en dient u uw beurt alsnog te op een andere datum te voldoen. Uw lidmaatschap kan worden beëindigd indien daaraan vervolgens niet wordt voldaan.

Vragen, verhinderd, graag een andere datum?
Wilt u contact opnemen over de werkbeurten met de coördinator ervan, stuur dan een e-mail naar werkbeurt@vtvoorschoten.nl (wie niet over e-mail beschikt kan een briefje op tuin 224 bezorgen).