Nieuws & Agenda

 


Informatiebronnen

Nieuws verspreiden we via deze pagina en de Nieuwsbrief die aan alle leden per e-mail wordt toegezonden.  De Nieuwsbrief geeft actuele informatie maar bevat ook meer inhoudelijke bijdragen. Zowel leden als niet leden kunnen bijdragen zenden naar de redactie via het e-mailadres nieuws@vtvoorschoten.nl. Problemen met de ontvangst van de Nieuwsbrief of wijziging van uw e-mailadres kunt u ook via dit e-mailadres melden.


Agenda 2021

Jaarlijkse algemene ledenvergadering: zaterdag 30 oktober 2021.

Locatie:  “Het Praethuys”, tijd 11:00 – 13:00 uur (zaal open vanaf 10:30 uur).

Agenda.

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV 11 maart 2020
5. Financieel verslag 2020/2021
     a) verslag kascommissie
     b) decharge bestuur
     c) verkiezing kascommissie
6. Jaarverslag

Pauze

7. Begroting 2022.
8. Vaststellen contributie en landhuur 2022.
9. Verslag tuinkeuringen.
10. Verkiezing bestuursleden ( zie onderstaande toelichgting).
11. Afvaardiging naar congres AVVN.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Bij 10 verkiezing bestuursleden:

  • Regulier aftredend : Twan Klinkenberg, secretaris, gestart in 2015, verlengd in 2018, regulier aftredend in 2021 en stelt zich niet herkiesbaar.
  • Kandidaat voor de functie van Secretaris: Joke Romijn.
  • Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 7 dagen voor de vergadering met ten minste 4 handtekeningen van steunende tuinders.
  • · Benoeming 2e penningmeester: Geeke Keijzer.

De overige bestuursleden zijn :

  • Henk Boetekees, voorzitter, gestart in 2013, verlengd in 2016 en 2019 en regulier aftredend in 2022.
  • Koos Luykcx, lid, gestart in 2019 en regulier aftredend in 2022.
  • Marco van der Meij, gestart in 2020 en regulier aftredend in 2023.
  • Peter Paul Elkhuizen , gestart in 2014 verlengd in 2017 en 2020, regulier aftredend in 2023.

N.B.

Notulen, jaarverslag en financiële stukken zijn vanaf 16 oktober ter inzage in Het Praethuys voor tuinders die geen email hebben. Alle tuinders waarvan het email adres bekend is krijgen de stukken via de Nieuwsbrief toegestuurd.


Eerste hakseldatum: 24 juli 2021
Locatie:
parkeerterrein voor het Praethuys.
Hakselen van snoeihout tot 5cm dik (ander afvalhout zelf afvoeren) en alleen enkelvoudige takken, dus geen “vorken”, takken met zijtakken, want daardoor loopt de machine vast.
Alleen aanleveren op deze dag, niet eerder. De  houtsnippers voert u zelf  af.
Bewaar voldoende onderlinge afstand.


De werkbeurten worden per 3 juli 2021 weer gewoon volgens het jaarrooster worden uitgevoerd.