uitschrijven

Als u besluit om lidmaatschap te beëindigen, dan resteren er behalve de administratieve afwikkeling nog twee niet onbelangrijke taken.

“Zwart opleveren”
De tuin moet bij beëindiging van uw lidmaatschap of als u van tuin verandert schoon worden opgeleverd , uiterlijk op de datum van beëindiging van uw lidmaatschap.  Ook moeten het talud en de beschoeiing in redelijke staat worden achtergelaten. Zo niet, dan zal het bestuur de nodige werkzaamheden op uw kosten laten uitvoeren.

De overdracht van opstal (kas, schuur)
Verkoop van opstallen aan uw opvolger vindt plaats door bemiddeling van het bestuur;  een commissie uit de leden maakt een prijstaxatie. De koopsom moet worden betaald aan de VTV; die maakt het bedrag aan u over na verrekening van uw eventuele schulden aan de VTV.
U kunt beroep aantekenen bij het bestuur als u geen genoegen neemt met de getaxeerde prijs. Het bestuur doet, zo nodig na het horen van een of meer deskundigen of de adviescommissie schriftelijk uitspraak.
Het is mogelijk dat de tuin waarvan u afstand doet voor geen van de kandidaten aanvaardbaar is door de aard of de getaxeerde waarde van de opstallen.  Als in dat geval ook bij nader overleg geen overeenstemming volgt moet u deze opstallen, na betaling van uw eventuele schulden aan de VTV, verwijderen. Het bestuur stelt de termijn daarvoor in overleg met u vast. Ook andere eigendommen die zich op de tuin bevinden, moet u – voor zover het nieuwe lid ze niet heeft overgenomen – binnen de overeengekomen termijn verwijderen.

Wat te doen met overbodig geworden gereedschap? 
U kunt aan de winkelbeheerders te kennen geven dat u gereedschap van de hand wil doen. Men kan u verwijzen naar mogelijke geïnteresseerden.